KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZMSZ

Az SZMSZ 8. számú függeléke


PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

A helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 24/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ). Az SZMSZ-ben a képviselő-testület az Ötv. 38. §-ában meghatározott feladatok ellátására létrehozta az egységes, "Petőfiszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala" elnevezésű hivatalát és figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletre és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról szóló 299/2003. (X. 27.) képviselő-testületi határozatra az alábbiak szerint határozta meg annak belső szervezetét, munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét:

1. A képviselő-testület hivatala (a továbbiakban Hivatal) megnevezése:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2. Székhelye:

6113. Petőfiszállás, Kossuth Lajos u. 6.

3. Működési területe:

Petőfiszállás község közigazgatási területe

4. A Hivatal jogállása:

A Hivatal a képviselő-testület szerve, önálló jogi személy. A Hivatal saját költségvetési szervként működik a saját költségvetési előirányzatai körében. A Hivatal szervezete egységes felépítésű. A Hivatal köztisztviselőit a jegyző nevezi ki. A Hivatal vezetőjét a Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. Felügyeleti szerve: Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

 

A Hivatal irányítása, vezetése, működése

 

1. A Hivatal irányítása:

1.1. A polgármester irányítja - a jegyző útján - a Hivatalt, szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

1.2. A jegyző vezeti a Hivatalt, megszervezi a Hivatal munkáját.

1.3. A jegyző a Hivatal dolgozói részére szükség szerint tart munkaértekezletet.

2. A Hivatal köztisztviselői a jegyző által meghatározott munkaköri leírás szerint látják el feladatukat.

A munkaköri leírás összeállítása, folyamatos karbantartása a jegyző feladata.

 

3. A munkáltatói jogok gyakorlása:

 

   a.) A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.

   b.) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében.

 

4. A Hivatal működése:

 

4.1.  A munkarend:

    a.) A Hivatal dolgozóinak munkarendje:

       -   hétfőtől csütörtökig   730-1600 óráig,

       -   pénteken                  730-1330 óráig tart, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is.

b.) Túlmunka végzése esetén szabadidőt, vagy annak megváltását a jegyző engedélyezheti.

4.2.   Az ügyfélfogadás rendje:

    a.) A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

       -   hétfőn:          800-1130

       -   kedden:        az ügyfélfogadás szünetel

       -   szerdán:       800-1130

       -   csütörtökön: 800 – 1200 délután 1300 – 1600

       -   pénteken:     800-1000

    a.) A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:

    polgármester:

       -   hétfőn:           800-1600

       -   kedden:         800-1600

       -   szerdán:        800-1600

       -   csütörtökön:  800 – 1600

       -   pénteken:      800-1300

     jegyző

       -   hétfőn:           800-1600

       -   kedden:         800-1600

       -   szerdán:        800-1600

       -   csütörtökön:  800 – 1600

       -   pénteken:      800-1300

  b.) Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset, stb.), amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel. Ennek elbírálására a jegyző, illetve az ügyintéző jogosult.
4.3.  A polgármesteri hivatal belső tagozódása:

            – Külön belső tagozódása a hivatalnak nincsen.
5.     A helyettesítés szabályozása:

5.1. A jegyzőt távolléte esetén az általa kijelölt köztisztviselő kiadmányoz és ellenjegyez.

5.2. Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

6.     Ügyiratkezelés, ügyintézés:

     A Hivatal ügyiratkezelésére vonatkozó szabályokat az Iratkezelési szabályzat határozza meg.

7.   A Hivatal kiadmányozási rendjét a polgármester és jegyző által kiadott kiadmányozási utasításai határozzák meg.

8.     A Hivatal tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés szabályait a pénzkezelési szabályzat szabályozza.

9.  A Hivatal munkájával kapcsolatos testületi előterjesztések előadója a polgármester, illetve a jegyző, egyéb előterjesztések előadója a részben önálló intézmény vezetője is lehet.

10.  A Hivatal köztisztviselőinek szakmai képzését, a kötelező és ajánlott képzéseket a jegyző szervezi és ellenőrzi.

11.    A hivatalos bélyegzők megrendeléséről a jegyző gondoskodik. A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles. A használatba adás során a bélyegzőlenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá.

Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről írásban jelentést tenni. A jegyző köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni.

Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni.

Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó jogviszonya, a bélyegző visszaadását az átvevő nyilatkozaton igazolni köteles.

12.   A Hivatal köztisztviselőinek jogállásáról, munkavégzéséről, jutalmazásáról és egyéb juttatásairól külön rendelet rendelkezik.

 

A Hivatal feladatai

 

1.   A Hivatal feladatait jogszabály, a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző határozza meg.

 

2.     A Hivatal valamennyi köztisztviselőjének feladata:

 

     - a képviselő-testület és a bizottságok működésével, valamint a polgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatos meghatározott feladatok ellátása,

     - a helyi képviselők és az országgyűlési képviselők munkájának segítése,

     - a társadalmi szervekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés.

3.  A Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírása e dokumentum mellékletét  képezi.

4.    A Hivatal alaptevékenysége: 751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Alaptevékenységei:                                                                               Feladatmutató

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                               -

552411 Munkahelyi vendéglátás                                                                   -

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása                                           -

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység                                            -

751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok             -

751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok            -

751845 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás                                      -

751867 Köztemető fenntartási feladatok                                                       -

751878 Közvilágítási feladatok                                                                      -

751922 Önkormányzatok elszámolásai                                                          -

751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása                  -

851219 Háziorvosi szolgálat szolgálatok száma

851286 Fogorvosi szolgálat napi szakorvosi órák száma

851297 Védőnőiszolgálat                                                                              -

853224 Házi segítségnyújtás                                                             körzetek száma

853235 Családsegítés                                                                                  -

853246 Szociális étkeztetés                                                                          -

853279 Rendszeres pénzbeli ellátások                                                         -

853280 Eseti pénzbeli ellátások                                                                    -

902113 Települési hulladékok kezelése                                                         -

921815 Művelődési Központok, Házak tevékenysége                  Műv.Házak száma

923127 Közművelődési Könyvtári tevékenység                           Könyvtárak száma

                                                                                         Beszerzett kötetek száma

924014 Sportintézmény, sportlétesítmények működtetése                            -

 

Alapítója: Petőfiszállás Község Önkormányzata

Felügyeleti szerve: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Az intézmény törzsszáma: 338482

Az intézmény adószáma: 15338480-2-03

Az intézmény számlaszáma: 51700038-11056311

Az intézmény szakágazata: 75115. Általános közigazgatás.

Az intézmény KSH számjele: 15431

5. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Gazdálkodási jogköre: önálló költségvetési szervként működik, az önkormányzat költségvetése által meghatározott éves költségvetési kerettel rendelkezik. Könyvelését és pénzforgalmának kezelését saját maga végzi. Felesleges készleteit értékesítheti - külön szabályozás alapján. Kihasználatlan helyiségeit bérbe adhatja, előre meghatározott díj ellenében. Feladatainak ellátásához a forrása: állami támogatás, saját bevétel, átvett pénzeszköz és előző évi pénzmaradvány. Feladatmutatója nincs.

Az általános forgalmi adónak alanya.

7. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

A Hivatal pénzügyi csoportja látja el az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdasági tevékenységével járó könyvelési, pénztári feladatait.
8. A Hivatal költségvetési tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket, a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását e dokumentum mellékletében található munkaköri leírások, illetve az ügyrend tartalmazza, melynek célja, hogy részletesen meghatározza a gazdasági szervezet feladatait, a szervezethez tartozó vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és jogköreit.

9. A Hivatal pénztári rendje: Minden hónap 5. napján, illetőleg, ha a tárgyhó 5. napja hétvégére esik az azt megelőző utolsó munkanap teljes ügyfélfogadási időben, egyéb munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 730 – tól – 16 óráig, pénteken 730-tól - 16 óráig tart nyitva.

Záró rendelkezések
1. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2006. június 01. napján lép hatályba.
2. A jegyző köteles gondoskodni a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának naprakész
állapotáról és arról, hogy azt megismerjék a Hivatal köztisztviselői.
3. E dokumentum mellékletei:

- 1. számú melléklet: munkaköri leírások.

 

 

 

Seres Lajosné

Erdélyinédr. Klimó Ildikó s.k.

polgármester

Jegyző

 

 

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát        /2006. ( V. 30.) képviselő-testületi határozatával fogadta el.

 

 

 

 

.................................................

Erdélyiné dr. Klimó Ildikó s.k.

Jegyző

 

 

 

 

 

 

 

Ma 2019.12.08.
Mária napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

Tóth Vince

autószerelő mester

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat