HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL

2015.05.07.

 
 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL

 

Petőfiszállás Község Önkormányzata, mint fenntartó a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda felvételi körzeteit és az általános felvétel időpontját, továbbá a felvétel módját az alábbiak szerint határozza meg:

Az Óvoda felvételi körzete Petőfiszállás Község közigazgatási területe.

Óvodai általános felvételi időpont, a 2015/2016-os tanévre:
2015. május 18. hétfő és        8.00-16.00 óráig
2015. május 19. kedd            8.00-16.00 óráig
Helye: Petőfiszállási Csicsergő Óvoda, 6113 Petőfiszállás, Kossuth. u. 8.


A fenntartó a felvétel módját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal határozza meg. A törvényes képviselő a gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen jelen hirdetményben meghatározott dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: Kt.) 24. § (2)-(3) bekezdése alapján:
(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény és a 2014. 09. 01.-től hatályos
Nkt. 8.§ (2) bekezdés alapján:
2015. szeptember 1-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda Alapító Okirata alapján ellátja a következő sajátos nevelési igényű gyerekeket is:

  • Beszédfogyatékos
  • A fejlődés egyéb pszichés zavara (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozás zavara)


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
- a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy a gyermek oltási könyve

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. §
a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
2015. június 15.
Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § - 38. §-ai az irányadók.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

 

Petőfiszállás, 2015. április 18.

 

Petőfiszállás Község Önkormányzata
Mint fenntartó 

 

 

>>A dokumentum megtekinthető, letölthető nagyobb méretben ide kattintva.>>

 

  >>A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader ajánlott.
Letölthető ide kattintva.>>

« Visszalépés

Ma 2019.02.18.
Bernadett napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat